Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi


Informacja o opłatach za egzamin maturalny dla absolwentów zdających na obszarze działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi (woj. łódzkie, woj. świętokrzyskie)

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:

  1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego (nie licząc terminu dodatkowego w czerwcu i poprawkowego w sierpniu),
  2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

„Kolejny raz”, o którym mowa powyżej., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

W celu ustalenia wysokości opłaty proszę podać numer PESEL oraz użyć przycisku Szukaj